Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza Molnár Ildikó Katalin egyéni vállalkozó (EV) integralasztro.hu oldalán szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető az integralasztro.hu weboldalon (http://integralasztro.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/). Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen közleményt bármikor megváltoztathatja. Kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az info kukac integralasztro.hu e-mail címen felteheti és az Adatkezelő  megválaszolja a kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásai minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában.

 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

 

Név: Molnár Ildikó Katalin egyéni vállalkozó (Adatkezelő)

Székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 12.

Adószám: 67450196-1-41

Kapcsolat: info kukac integralasztro.hu

Weboldal: integralasztro.hu (továbbiakban: Weboldal)

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101430/2016.

Jelen esetben az adatkezelő személye megegyezik az adatfeldolgozó személyével.

Adatkezelési alapelvek

 

Weboldal számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismerteti az adatkezelési alapelveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját maga, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz és betart. Adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

Az adatkezelés célja

 

 • Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, DM levelek által. Szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás.
 • Szolgáltatás rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, azaz ügyfél adatkezelés.
 • A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
 • Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra, melyet az Adatkezelő a WordPress Jetpack bővítményével készít el.

 

Az adatkezelés időtartama

 

 • A hírlevél feliratkozásánál megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri, illetve amint leiratkozik a hírlevélről.
 • Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok ( operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően az Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket. Az oldalon adatkezelést végzek, harmadik fél részére személyes adatot nem adok ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készítek kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A Weboldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem kerülnek gyűjtésre a felhasználóról. A Weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles  a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tenni, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

 

A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 

 • A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ha a felhasználó nem engedélyezi adatainak marketing célokra történő felhasználását, ezen írásban, vagy telefonon kijelentett kérését az Adatkezelő tiszteletben tartja és a megállapodottak szerint cselekszik.
 • A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
 • A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll azaz adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton Molnár Ildikó Katalin EV, 1138 Budapest, Párkány utca  12. címen vagy elektronikusan az info kukac integralasztro.hu e-mail címen kérheti.

 

Hírlevél igénylés

 

A Weboldalon  hírlevél igényelhető: az oldalsó  ablakban az érdeklődő megadhatja e-mail címét, vezeték- és keresztnevét. A “KÉREM” gombra klikkelve elfogadja, hogy hírlevelek érkezzenek a megadott e-mai címére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető a levelekben található “Leiratkozás” link segítségével. Az Adatkezelő törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

 

Facebook

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye

b) az érintettek köre

c) az adatgyűjtés célja

d) az adatkezelés időtartama

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

 

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentem, hogy mint Molnár Ildikó Katalin  EV birtokolja a http://integralasztro.hu Weboldalon látható információkat. Az oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőle származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.  Az Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2016. április 4. napjától visszavonásig.