Játékszabályzat

Integralasztro.hu
Játékszabályzat

(2016. áprilistól 2016. június 30-ig)

 
1. Játék szervezője és a játék rövid leírása
 
1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék”) szervezője az integralasztro.hu-t üzemeltető Molnár Ildikó egyéni vállalkozó (1138 Budapest, Párkány u. 12.), a továbbiakban “Szervező”.
1.2. A Játék részvételi feltételeit teljesítő természetes személyek (, továbbiakban “Játékos vagy Játékosok”) között egy alkalmas, maximum 15.000 Ft értékű ingyenes tanácsadás kerül kisorsolásra.
1.3. A Játék időtartama (továbbiakban „Kampány”) 2016. június 30-ig tart.
1.4. Jelen játékszabályzat a Játék időtartama alatt a http://integralasztro.hu/jatekszabalyzat weboldalon érhető el, a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
1.5. A Kampány során Szervező több reklámeszközzel is hirdeti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 
2. Részvételi feltételek, a játék leírása
 
2.1. A Játékban természetes személyek vehetnek részt. A részvétel részletes feltételei:
2.1.1. Játékos a feliratkozik a http://integralasztro.hu weboldalon található „Asztrológiai aktualitások, tudásbázis” elnevezésű hírlevélre, ahol a
2.1.2. Játékos megadja a kereszt és vezeték nevét, e-mail címét, és elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.
2.1.3. Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot,
2.2. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
Fontos figyelmeztetés:
2.3. Szervező havonta egy nyertest sorsol ki, a hó legutolsó napján (április, május, június). Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a sorsolást követő 2 napon belül, új nyertes kerül kisorsolásra.
2.4. A nyeremények további sorsáról a 6. “Pótnyertesek” című részben található további információ.
 
3. Nyeremények és sorsolások
 
3.1. A Játék során havonta egy ingyenes tanácsadás kerül kisorsolásra. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
3.2. A nyertesek és pótnyertesek sorsolása a random.org számítógépes program segítségével történik.
 
4. Nyertesek értesítése
 
4.1. A sorsolás eredményéről Szervező a Nyertes Játékost elektronikus e-mail címén értesíti.
4.2. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 2 napon belül, nyereményére elveszti jogát, az a (következő) Pótnyerteshez kerül a 6. pont szabályai szerint.
 
5. Nyeremények átvétele
 
5.1. A nyereményt Szervező a sorsolást és az adategyeztetést követően személyesen vagy Skpye-os megbeszélésen keresztül adja át a nyertesnek.
 
6. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremény kisorsolása
 
6.1. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
6.2. A sorsolásokon Szervező valamennyi, a Játékban felajánlott nyereményre vonatkozóan pótnyerteseket húz. Szervező a havi nyereményekre vonatkozóan nyereményenként 1-1 Pótnyertest húz az összes szabályos résztvevő közül arra az esetre, ha az eredeti nyertes általi átvétel/jelentkezés meghiúsulna.
6.3. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
6.4. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az adatvédelmi nyilatkozatot és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.
 
7. Adózás, bejelentési kötelezettségek
 
7.1. Nyereményjáték ezen formája nem adóköteles. Így
7.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
7.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás, hanem promóciós játéknak bizonyul.
 
8. Adatkezelés
 
8.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
8.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
8.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma.
8.4. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
8.5. Az adatkezelés célja: a nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása, későbbiekben hírlevelek küldése.
8.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat 3 évig kezeli, illetve a leiratkozás dátumáig.
8.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti (jelen esetben ez megegyezik a Szervező személyével), a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
8.8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését az info@integralasztro.hu email címen, vagy a Szervező egyéb elérhetőségein (lásd fent).
8.9. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
8.10. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
8.11. Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak személyes adataik kezeléshez, különösen, hogy Szervező Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja.
 
9. Vegyes rendelkezések
 
9.1. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre a meghatározott átvételi határidő elmúltával.
9.2. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
9.4. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező adatvédelmi nyilatkozata, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.